தொல்காப்பியம் காட்டும் வேளாண் மரபுகள்

தொல்காப்பியம் காட்டும் வேளாண் மரபுகள்

தமிழ்மொழியில் கிடைத்த முதல்நூல் தொல்காப்பியம் ஆகும் . இந்நூலை தொல்காப்பியர் இயற்றியதாக இந்நூலுக்கு அமைந்த பாயிரத்தின் ( ஐந்திறம்...
Read More